Tato  část je věnována popisu a řešení neobvyklých situací a potřeb, které mohou při využívání aplikace nastat.
Je zde uvedena i řada návodů, které zjednodušují práci s aplikací a šetří čas. Jsou zde uvedeny zkušenosti uživatelů aplikace.

Zajištění přístupu k mé „demo“ databázi

Po instalaci aplikace je v nabídce „VcelyInfo“ k dispozici i položka „Demo Moje Včely na web Serveru“. Touto položkou lze nastartovat aplikaci, která využívá moji reálnou databázi  umístěnou na mém serveru. Pokud je tato položka nefunkční je potřebné doinstalovat systémovou podporu pro práci s databází.
Instalační balíček této databázové podpory najdete na této web adrese

Instalace této podpory je jednoduchá a zcela bezpečná a dovolí vám poznat mé více jak tříleté sledování mých včelstev na reálných údajích, Na této databázi můžete cokoliv provádět – zkoušet avšak každý den v noci je tato databáze automaticky obnovena na původní stav (všechny vámi provedené změny jsou zrušeny).

Využívání sloupců „Počet1.“ a „Počet2“. v tabulce událostí a reportech

Tyto sloupce mají specifické využití, které je potřebné vysvětlit. Předně jejich využití je povinné jen pro událost „Přidej/Uber nástavek“. Při zadání této události je nutné zadat do sloupce „Počet1.“ číslo udávající počet přidávaných – odebíraných (se znaménkem mínus) nástavků. To znamená, že při správném postupu je již při prvním zavedení úlu do evidence potřebné „přidat“ počet nástavků, které úl má. Sloupec „počet.2“ není pro žádnou událost povinný a jeho využití je libovolné a jen doporučené pro evidování určitých situací (např. při události „Vytáčení medu“).

Důležité je i to, že tyto sloupce mají číselnou povahu (nelze v nich uplatnit text) a jsou proto v reportech použitelné ke sčítání hodnot (např. pro součty medného výnosu, varoa monitoringu, apod.).

Sledování počtu nástavků na úlu

Sledování počtu nástavků umožňuje průběžnou rychlou orientaci síly včelstva.
Aplikace umožňuje sledovat průběžně přidávání a ubírání nástavků na úlu (událost „Přidej/Uber nástavek“).  I když se jeví na první pohled složitě, není tomu tak, protože lze kdykoliv situaci jednoduše, zpětně napravit a korigovat. Pohyby nástavků se zpravidla soustřeďují do dvou období. V jarním období dochází k přidávání nástavků a v podletí k jejich postupnému odebírání (do sloupce „Počet1“ zadáme záporné číslo počtu odebíraných nástavků) . Pochopitelně aplikace vás nikterak nenutí sledovat tuto událost – záleží na včelaři jakou důležitost této události dává. Důležité je i to, že lze kdykoliv sledování této události nastartovat, ukončit nebo na určitou dobu přerušit a znovu následně obnovit.

Pozor:  Sloupec „Počet nást.“ je výpočtovým sloupcem, nelze do něj vkládat jakýkoliv údaj a slouží právě k průběžnému – vypočtenému počtu nástavků, ke dni dané události.

Sledování mezistěn a souší

Důležitým parametrem rozvoje včelstva je stavění mezistěn a přidávání souší. K tomuto účelu slouží událost „Přidání mezistěn“.  I zde je vhodné zadat k této události do sloupce „Počet1“ počet vložených mezistěn a do sloupce „Počet2“ počet vložených souší. Tyto údaje jsou následně použity při výstupních přehledech, na příklad při sestavě „Životopisy včelstev“.

Doporučení ke „Kontrole stavu včelstva“

Kontrola stavu je jednou z nejběžnější událostí, které včelař provádí nad včelstvem. V zásadě může probíhat v různých úrovních podrobností od kontroly proletu až po vnitřní podrobnou kontrolu. Osvědčilo se mi kvantifikovat stav hodnocením kvality – stupně rozvoje včelstva, a to ve stupnici 1 až 10 (nejlepší včelstva mají stupeň 8-10, nejhorší 1-5). Tyto kvalitativní hodnoty zapisuji rovněž do do sloupce „Počet1“, při podrobné vnitřní kontrole sleduji obvykle počet obsednutých rámků a počet rámků s plodem a tyto hodnoty zapisuji do sloupce „Počet1“ a „Počet2“.
Obdobně lze takovéto ohodnocení využít i při zadání události

Sledování produkce medu

Aplikace umožňuje sledovat průběžně produkci medu včelstvem a to za pomoci události „Vytáčení medu“. Pokud zároveň chceme sledovat průběžnou produkci medu, pak lze k tomuto účelu využít sloupec „Počet1“, do kterého zadáme počet vytáčených rámků a do sloupce „Počet2.“, pak zadáme konkrétní hodnotu vytočeného medu v kg. Pochopitelně mohu sledovat jen rámky a nebo jen kg medu. Záleží na volbě včelaře pro jakou variantu se rozhodne. Osobně při vytáčení medu eviduji průběžně nejprve počty vytočených rámků u jednotlivých včelstev a celkové – závěrečné množství medu, podle počtu rámků rozpočítám na kg.

Evidování množství zkrmeného cukru

Za  pomoci události „Krmení včel měs.08-09“ lze evidovat průběžné krmení včelstev a tím kontrolovat součtově celkové množství dodaného cukru jednotlivým včelstvům. Do sloupce „Počet1“ uvedeme množsví krmiva (na př. cukerného roztoku v litrech) a do sl. „Počet2“ lze  uvést odpovídající množství cukru.

Využití evidence matek

Evidence matek je důležitou součástí aplikace a dovoluje jednak evidovat matky z různých zdrojů, různých kvalit a zároveň evidovat jejich uplatnění ve včelstvech. K tomuto účelu je určena událost „Přidání/Výměna matky“. Touto události přiřadíme zvolenou matku s určeným datem ke konkrétnímu včelstvu. Důležité je si uvědomit, že přiřazení matky má v aplikaci trvalou podobu, to znamená že je informace o matce včelstva přenášena do všech dalších řádků, až do doby další události o přidání matky. Tím je zajištěno že každý řádek „Reportu dle včelstev“ obsahuje vždy aktuální údaj o naposled přiřazené matce ve včelstvu.
Rovněž v tabulce událostí je trvale udržován přehledný panel údajů o poslední matce vložené do úlu.

Rychlý přechod z reportu na záznam

Pří prohlížení report tabulek může často nastat potřeba opravit, změnit či doplnit určitý záznam události. Prostě zjistíme, že řádek v report tabulce potřebuje opravit/doplnit/upravit. Aplikace umožňuje rychlý přechod na záznamovou tabulku událostí (na první záložku) a to dvojklikem na zvolený řádek. Po tomto dvojkliku program přejde na první záložku, aktivuje příslušný úl v tabulce úlů, a v tabulce událostí nastaví požadovaný řádek tak, aby jej bylo možné ihned (bez vyhledávání) upravit.

Výpočty „Uběhlých dnů“ v tabulkách

Uběhlé dny jsou počítány v tabulkách událostí a v report tabulkách. Tento údaj ukazuje počet uběhlých dnů od události ke stanovenému datumu. Tímto datem je zpravidla (přednastaveno) „dnešní datum“ a nebo den určený koncem nastaveného období na horním panelu vpravo. Tento údaj zlepšuje – zrychluje vyhodnocování časových odstupů různých zásahů a událostí nad včelstvy, a tím ovlivňuje volbu dalšího (časově oprávněného) postupu.

Poznámky k zálohování dat (databáze)

Všechny uživatelem zapsané údaje jsou průběžně zapisovány do jediného – speciálního souboru (databáze ve formátu „FireBird“). Tento soubor je při instalaci umístěn do podadresáře „database“ – pod hlavním adresářem „VcelyInfo“, který se zpravidla nachází pod adresářem „C:\MuCom“. Tento databázový soubor se jmenuje „Biene.D“ a je potřebné jej pravidelně zálohovat – to jest kopírovat na jiné místo, nejlépe na médium mimo počítač. Nejvhodnější je k tomuto účelu externí disk připojený přes port USB k počítači. Protože se jedná o klíčovou bezpečnostní záležitost slouží k tomuto účelu poslední záložka „Správa aplikace„:

  • Na této záložce je místěno tlačítko „Zálohuj„, které odstartuje dialog směřující k nakopírování databáze na zvolené místo uživatelem,
  • pokud uživatel provede od nastartování programu více než 10 změn v událostech pak je upozorněn, před ukončením programu na vhodnost provést zálohováni databáze a může odstartovat onen dialog směřující k zálohování databáze,
  • během tohoto zálohovacího procesu dojde k uzavření databáze (k jejímu odpojení od aplikace) a po ukončení zálohovacího procesu je opět databáze k aplikaci připojena. Kopírování databázového souboru při spuštěné aplikaci jiným způsobem nedoporučuji, takto vzniklá kopie databáze nemusí být použitelná pro práci s aplikací.
  • Pro zlepšení orientace je soubor vzniklý zálohovacím procesem názvově upraven přidáním předpony „d.m.rrrr_“ a přidáním přípony „zal“. Takže např.  záložní soubor ze 6.9.2016 bude mít název „6.9.2016_Biene.Dzal„.
  • Pro přepis databáze lze použít tlačítko „Obnovit DB„, které si nejprve vyžádá volbu záložního databázového souboru, po jeho navolení databázový soubor zkontroluje a jestliže je jeho struktura v pořádku provede regulovaný přepis současné databáze záložním databázovým souborem.
  • Jak zálohování databáze, tak i její obnova jsou podrobně popisovány – logovány ve spodním okně záložky.

Zálohování databáze je potřebné věnovat pozornost. Její podcenění může znamenat ztrátu dostupnosti, a tím i ztrátu všech údajů, vložených uživatelem do tohoto informačního systému.